De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de bescherming van onze data en ik zal mijn uiterste best doen om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik

* een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb

* zorgvuldig zal omgaan met alle persoonlijke en medische gegevens; ·

* ervoor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens;

* als enige toegang heb tot de gegevens in het dossier De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen na je expliciete toestemming.

* voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.

* voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;

* Een klein deel van de gegevens uit het dossier kan worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.